Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava

 

Porez na prenos apsolutnih prava

Nakon što ste uspešno obavili kupovinu stana sledi prijava za porez i plaćanje poreza. Prvo što treba da uradite jeste da podnesete poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Za kupce prvog stana postoji poreska olakšica, odnosno oslobađanje od plaćanja ovog poreza, i to oslobodjenje za 40 m2 za kupca i po svakom članu domaćinstva za još 15 m2. Podrazumeva se da ni član domaćinstva za koga se traži poreska olakšica nije imao stan u svojini ili susvojini

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa prava svojine na nepokretnosti uz naknadu. Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovor o prodaji nepokretnosti,

Rok za podnošenje poreske prijave iznosi 30 dana od dana nastanka poreske obaveze, odnosno od dana overe kupoprodajnog ugovora.

Prema Zakonu o porezima na imovinu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac. Međutim, u praksi ovaj porez najčešće plaća kupac. Obaveza kupca da izmiri porez mora se predvideti već u samom ugovoru o prodaji nepokretnosti, u kojem prodavac daje saglasnost kupcu da u njegovo ime podnese poresku prijavu, odnosno da ga zastupa u postupku utvrđivanja i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 60 dana od dana prijema poreske prijave utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti. Ako poreski organ u tom roku ne utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti, poresku osnovicu čini ugovorena cena.

Poreska stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2,5%.

 

Oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava

 

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kupac koji kupuje prvi stan, i to za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu.

Uslovi koje kupac treba da ostavri su:

1) da je punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
2) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Ako kupac prvog stana kupuje svojinski udeo na stanu, pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se u srazmeri sa svojinskim udelom u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana

Važno je da napomenemo da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac prvog stana i članovi porodičnog domaćinstva moraju imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi. 

 

Dokumentacije potrebna za oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava

 

Da biste ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, prilikom podnošenja poreske prijave potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

1.    Poreska prijava na obrascu PPI-4. Poreska prijava se popunjava na ime prodavca;

2.    Fotokopija lične karte prodavca i kupca;

3.    Original ili overena fotokopija ugovora o kupovini prvog stana;

4.    Fotokopija dokaza vlasništva prodavca (osnov sticanja nepokretnosti);

5.   Izjava kupca da kupuje prvi stan - IKPS-PPAP. Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave. Ovaj obrazac mora biti overen kod notara!

6.    Uverenje o državljanstvu kupca;

7.    Izvod iz matične knjige rođenih kupca;

8.  Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. godine. Za kupce iz Beograda ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a.

9.  Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština

10. Ovlašćenje prodavca kupcu za učešće u poreskom postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava. Ovo ovlašćenje je najčećše sadržano u samom ugovoru o prodaji nepokretnosti.

 

Za članove porodičnog domaćinstva potrebna je sledeća dokumentacija:

 

1.    Uverenje o državljanstvu;

2.    Izvod iz matične knjige rođenih (za decu i roditelje);

3.    Izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike);

4.    Fotokopija lične karte;

5.    Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a;

6.  Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01.jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština.

Važno je da napomenemo da se PDV (koji se plaća kod kupovine stana direktno od investitora) i porez na prenos apsolutnih prava (koji se plaća kod kupovine stana od fizičkog ili pravnog lica koji nije investitor) medjusobno isključuju, tako da nećete nikada plaćati oba poreza, već samo jedan od ta dva.

 

2022. Sva prava zadržana. Vuk Nekretnine
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.